تماس با ما
تامین مالی 1.56 میلیون دلاری بانک جهانی از پروژه های نوسازی مدیریت زمین و سیستم اطلاعات مکانی (بیگ دیتا) در ازبکستان
تامین مالی 1.56 میلیون دلاری بانک جهانی از پروژه های نوسازی مدیریت زمین و سیستم اطلاعات مکانی (بیگ دیتا) در ازبکستان
در دست اجرا
1395/10/01
1395/12/25
ازبکستان
پروژه های فاینانس شده در ازبکستان از طرف بانک جهانی
پروژه های فاینانس شده در ازبکستان از طرف بانک جهانی
پروژه های فاینانس شده در ازبکستان از طرف بانک جهانی
پروژه های فاینانس شده در ازبکستان از طرف بانک جهانی

تامین مالی 1.56 میلیون دلاری بانک جهانی از پروژه های نوسازی مدیریت زمین و سیستم اطلاعات مکانی (بیگ دیتا) در ازبکستان