تماس با ما
فاینانس 500 میلیون دلاری برای توسعه کشور نیجریه از بانک جهانی تا سال 2021
فاینانس 500 میلیون دلاری برای توسعه کشور نیجریه از بانک جهانی تا سال 2021
در دست اجرا
1394/10/01
1395/12/25
نیجریه
پروژه های تامین مالی شده نیجریه
پروژه های تامین مالی شده نیجریه
پروژه های تامین مالی شده نیجریه
پروژه های تامین مالی شده نیجریه
پروژه های تامین مالی شده نیجریه

فاینانس 500 میلیون دلاری برای توسعه کشور نیجریه از بانک جهانی تا سال 2021