تماس با ما

نگاهی به فاینانس و ریفاینانس

نگاهی به فاینانس و ریفاینانس
یوزانس داخلى Refinance
در مواقعى که فروشندگان خارجى از فروش کالا به‌صورت یوزانس خوددارى مى‌نماید و یا بهره بالائى را مطالبه مى‌کنند، بانک مرکزى از طریق خطوط اعتبارى Credit Lines که بانک‌هاى خارجى در اختیار وى قرار مى‌دهند، اقدام به تأمین مالى خرید و واردات کالا مى‌کند. در این حالت فروشنده کالا یا ذى‌نفع اعتبار پس از ارائه اسناد معامله وجه کالا را از بانک معامله‌کننده اسناد دریافت مى‌کند و بانک خارجى که در اینجا نقش فاینانسر را دارد در سررسید اصل و بهره وجه خود را مطابق قرارداد منعقده از بانک مرکزى ایران دریافت مى‌کند. این‌گونه معاملات را یوزانس داخلى مى‌نامند. و بانک مرکزى درصدى از قیمت کالا را به‌عنوان بهره یوزانس داخلى از واردکنندگان اخذ مى‌کند.
 
 
فایناس Finance
در مواقعى که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادى یوزانس نمى‌گردد و خریدار یا به خاطر فقدان نقدینگى و یا به خاطر شرایط ارزى کشور قادر به افتتاح اعتبار اسنادى دیدارى نمى‌باشد، معمولاً خریدار از یک شرکت مالى (عمدتاً مؤسسات مالى یا بانک‌هاى تجاری) درخواست مى‌کند که وار معامله شده و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و در سررسید یوزانس اصل و بهره یوزانس را از خریدار کالا اخذ و یا اعتبار یوزانس گشایش شده را به نفع خود خریدارى نماید. باید توجه داشت که بهره یوزانس را ریسک کشور خریدار در بازار جهانى ارز تعیین مى‌کند.
 

این مؤسسات را Financier (تأمین کننده مالى یا سرمایه‌گذار) مى‌گویند.