تماس با ما

مقالات

بررسی تأثیر پس‌انداز بر سرمایه‌گذاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه‌یافته

بهزاد سلمانی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ سمیه رزاقی؛ صابر خداوردیزاده  ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
  فایلهای مرتبط
بررسی تأثیر پس‌انداز بر سرمایه‌گذاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه‌یافته
در ادبیات اقتصادی و به‌ویژه اقتصاد بین‌الملل، معمای فلدشتاین و هوری­اوکا که به اختصار معمای F-H نامیده می‌شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق معمای F-H، در کشورهای با تحرک بین‌المللی بالای سرمایه بین نرخ سرمایه‌گذاری و نرخ پس‌انداز داخلی ارتباط مثبت و ضعیف برقرار است. برای بررسی این معما، تأثیر آستانه‌ای نرخ پس‌انداز بر سرمایه‌گذاری کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال ‌توسعه طی دوره زمانی 2012-1995 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می‌کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه‌ای پس­‌انداز برای کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه به ترتیب برابر 8/17 و 32 بوده و پارامتر شیب (سرعت انتقال) نیز به ترتیب برابر 1/0 و 3/10 برآورد شده است. در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه متغیر نرخ پس‌انداز در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد سرمایه‌گذاری دارد. با این وجود میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کم‌تر می­‌باشد. همچنین نتایج حاکی از عدم تأیید معمای F-H در کشورهای توسعه­‌یافته و نیز رد این معما در کشورهای در حال توسعه‌ می‌باشد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.