مراحل دریافت فاینانس یا تأمین مالی

1. مراجعه متقاضی به وزارتخانه ذیربط جهت صدور مجوز استفاده از تسهیلات فاینانس 
2. کسب نظر بانک معرفی شده مبنی بر قبول عاملیت طرح توسط وزارت خانه فوق الذکر 
3. ارسال درخواست متقاضی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اخذ موافقت بانک عامل توسط وزارت خانه ذیربط 
4. صدور مجوز اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام شرایط استفاده از تسهیلات 
5. صدور مجوز اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام خط اعتباری قابل استفاده 
6. متقاضی پس از وصول مجوزهای فوق توسط بانک، درخواست خود را از طریق شعب ارزی بانک به ارکان اعتباری جهت اخذ مصوبه ارسال می نماید. 
7. واحدهای ذیربط ارکان اعتباری نسبت به بررسی طرح از نظر فنی، مالی و اقتصادی اقدام و در صورت تایید مراتب را جهت اخذ مصوبه به رکن مربوطه ارجاع و مصوبه ارکان اعتباری را جهت اجراء به سرپرستی و شعبه ارزی ذیربط ارسال می نمایند. 
8. سرپرستی و شعبه ارزی ذیربط پس از دریافت مصوبه نسبت به اخذ وثائق مقرر در مصوبه و امضاءقرارداد با متقاضی اقدام می نمایدکه معمولاً شامل : 
       o طرح و محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات، تاسیسات و ماشین آلات. 
       o در مورد طرحهای دولتی تائید وزارت اموراقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 
       o هر نوع تضمین قابل قبول برای بانک. 
9. شعبه ارزی پس از اخذ وثائق و امضاء قرارداد دستورالعمل گشایش اعتبار را از اداره کل ارز دریافت و اقدامات ذیل را صورت می دهد. 
       o دریافت هم ارز ریالی به هنگام گشایش اعتبار شامل:
- پیش پرداخت به فروشنده که به طور معمول 5% مبلغ قرارداد تجاری بوده و صرفاً پس از دریافت ضمانت نامه صادره قابل پرداخت می باشد.
- میان پرداخت که به طور معمول 10% مبلغ قرارداد تجاری بوده و در هرحمل در قبال ارائه 100% اسناد حمل به نسبت قابل پرداخت می باشد
- کارمزد گشایش اعتبار ، هزینه های پست و سوئیفت و تمبر و ...... طبق تعرفه خدمات ارزی بانک .
 
o دریافت مدارک مورد نیاز گشایش اعتبار . 
o رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و بخشنامه ها و الزامات قانون بودجه سنواتی . 
o رعایت دستورالعمهای صادره در خصوص کسورات قانونی (مالیات و بیمه).
o افتتاح اعتبار اسنادی به صورت غیر فعال NON OPERATIVE
o دریافت ضمانت نامه حسن انجام کار و یا پیش پرداخت حسب مورد به میزان 10% مبلغ قرارداد تجاری . 
o پادار (OPERATIVE) نمودن اعتبار اسنادی. 
o درهنگام معامله اسناد 15% وجه اسناد از محل حساب متقاضی و 85% نیز توسط بانک تامین مالی کننده تامین و پرداخت می گردد. 

o پرداخت اصل و سود متعلقه در سررسید های مقرر طبق قرارداد منقعده توسط متقاضی.