قرارداد فاینانس به چه معناست؟

به انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد از طریق اخذ تسهیلات خارجی، فاینانس گفته میشود که در قانون شامل اخذ مالیات به نحوه زیر است:
◀️ماده 107 نحوه دریافت مالیات از قراردادهای فاینانس خارجی
از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه‌های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه‌های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد از طریق اخذ تسهیلات خارجی (فاینانس) تأمین مالی می‌نمایند از طرفی چون فاینانس کننده ، مالیات متعلق به قرارداد را تأمین مالی نمی‌کند و نحوه پرداخت قرارداد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می‌باشد ، و نظر به اینکه به موجب مقررات ذیل بند ««ب›› ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی ا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کارفرما اعلام کند .
از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه‌های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه‌های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد از طریق اخذ تسهیلات خارجی (فاینانس) تأمین مالی می‌نمایند از طرفی چون فاینانس کننده ، مالیات متعلق به قرارداد را تأمین مالی نمی‌کند و نحوه پرداخت قرارداد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می‌باشد ، و نظر به اینکه به موجب مقررات ذیل بند ««ب›› ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند لذا به منظور سهولت در کار مؤدیان و برطرف شدن مشکلات موجود در خصوص نحوه کسر و ایصال مالیات از قراردادهای فاینانس ، راهکار اجرایی به شرح زیر اعلام تا به مورد اجراء گذارده شود: 
1ـ کارفرمایان قبل از دستور پرداخت هرگونه وجهی ، اسناد مربوط (صورتحساب) که تعیین کننده میزان پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار در وجه پیمانکار خارجی است را به بانک ذیربط ارائه نمایند.
2ـ بانک گشایش کننده اعتبار بهای مندرج در صورتحساب را که باید برای بانک طرف خود در خارج از کشور در وجه پیمانکار حواله یا اعلام کند تا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کارفرما اعلام کند .
3ـ اداره امور مالیاتی ذیربط پس از محاسبه و اخذ مالیات متعلق به صورتحساب به صورت ریالی از کارفرما ، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به کل مبلغ صورتحساب یاد شده برای بانک استعلام کننده صادر و ارسال خواهند کرد.

4ـ بانک گشایش کننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، نسبت به صدور حواله مزبور برای بانک طرف مقابل در وجه پیمانکار اقدام نماید.